Finansije i računovodstvo predstavljaju “žilu kucavicu” u preduzeću, jer pružaju osnovu za finansijsku analizu i mnogobrojne informacije različitim bilansnim adresantima: kupcima, dobavljačima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, poreskim vlastima i dr. koji su svaki sa svog stanovišta zainteresovani za blagovremenu i tačnu analizu finansijskog stanja i uspešnosti poslovanja preduzeća. U tome se i ogleda veliki i neosporni značaj računovodstvene funkcije u svakom preduzeću.

Vođenje poslovnih knjiga manjih i srednjih preduzeća je vrsta usluga koju je najlakše poveriti pouzdanoj partnerskoj agenciji, kao spoljnjem saradniku, čime se postiže manja opterećenost rukovodstva finansijama i omogućava njihovo fokusiranje na tekuće poslove.

Usluga računovodstva je osnovna,bazna usluga Agencije i obuhvata:

 1. permanentnu edukaciju i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno – knjigovodstveno – finansijsko – poreskog segmenta poslovanja klijenta;
 2. vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 3. vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 4. izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje trgovačke, KEPU knjige i LDPU;
 5. vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 6. vođenje Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (KPO), sve poreske evidencije, a naročito evidencije poreza na dohodak građana i socijalnih doprinosa. Deo ove usluge je i predaja zahteva za paušalno oporezivanje nadležnoj Poreskoj upravi;
 7. u svakom trenutku mozete dobiti izvestaje o analizi poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
 8. Izrada svih potrebnih izveštaja za potrebe poslovnih banaka prilikom odobravanja kredita ili pozajmica po nalogu klijenta
 9. Izrada svih propisanih finansijskih izveštaja za Agenciju za privredne registre: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

Naši klijenti su pretežno:

 • mala i srednja preduzeća;
 • preduzetnici (radnje)-knjigaši, paušalci;
 • ostala pravna lica;

Iz različitih delatnosti:

 • trgovine na veliko i malo;
 • proizvodnja i pružanje usluga;
 • uvoz i izvoz;
 • komisioni;

 

Radimo po principu „dan za dan“ koji omogućava našoj agenciji dnevno ažiuriranje svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontolno – inspekcijih organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.

Princip rada „dan za dan“ podrazumeva sledeće vrste poslova i njihov rok završetka.

Vrsta posla Rok za završetak
1 Uplata gotovinskog pazara i zajmova Danas primljeno, danas uplaćeno na račun u banci
2 Naplata čekova po TRG Danas primljeno, danas uplaćeno na račun u banci
3 Ažuriranje i štampanje KEPU knjige (unos pazara, unos podataka o uplati pazara) bez odlaganja, do kraja radnog vremena
4 Ažuriranje komisione robe, unos pazara, unos podataka o uplati pazara, štampanje KEPU bez odlaganja, do kraja radnog vremena
5 Obrada maloprodajnih kalkulacija (ulaz robe u maloprodaju) danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
6 Rasknjižavanje pazara kod maloprodaja koje se vode robno (komadno) danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
7 Obrada veleprodajnih kalkulacija (ulaz robe u veleprodaju, uključivo i kompletirani uvoz) danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
8 Izlazne fakture iz veleprodaje danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
9 Nivelacije, međuskladišnice danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
10 Proizvodnja, utrošak repromaterijala danas dostavljeno, sutra ujutro na raspolaganju
11 Izvodi tekućih računa bez odlaganja, do kraja radnog vremena
12 Izvodi deviznih računa danas dostavljeno, danas proknjiženo
13 Računi o troškovima poslovanja danas dostavljeno, danas proknjiženo
14 Menjački poslovi (dinarski i devizni deo) danas dostavljeno, sutra do kraja radnog vremena završeno
15 Obračun plata i drugih primanja zaposlenih (sve sa OD i OPJ obrascima) danas zahtevano, sutra ujutro na raspolaganju
16 Prijave radnika (M-1) danas dostavljeno, sutra prijavljeno
17 Odjave radnika (M-2) za preduzeća danas dostavljeno, sutra odjavljeno
18 Odjave radnika (M-2) za preduzetnike danas dostavljeno, sutra odjavljeno sa upisanim stažom
19 Otvaranje zdravstvenih knjižica danas dostavljeno, sutra otvoreno
20 Overa zdravstvenih knjižica danas dostavljeno, sutra overeno
21 Predaja poreskih prijava PP OPJ i OD obrasca danas provedeno, sutra predano
22 Predaja poreskih prijava za PDV najkasnije 24 sata pre zakonskog roka
23 Predaja završnih računa najkasnije 10 dana pre zakonskog roka
24 Predaja godišnjeg poreskog bilansa najkasnije 3 dana pre zakonskog roka
25 Predaja obrazaca PPP najkasnije 10 dana pre zakonskog roka