Banke predstavljaju nezamenljivog posrednika u savremenom poslovanju, pa shodno tome naša agencija uspešno saradjuje sa svim bankama u gradu i svim našim klijentima pruža usluge gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, kao i usluge e-bankinga. Pritom, svaki naš klijent sam bira poslovnu banku sa kojom će saradjivati, a agencija ne pravi razliku medju bankama.

Važno je napomenuti da naša kurirska služba svakodnevno obavlja sve poslove na relaciji klijent-banka-klijent.

Usluge platnog prometa podrazumevaju sledeće:

Gotovinski platni promet

  • predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe agencije;
  • podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe agencije;
  • priprema specifikacija i realizacja u bankama čekova tekućih računa građana;

Bezgotovinski platni promet

  • podizanje u bankama ili skidanje sa interneta ili iz e-bankinga izvoda tekućih računa i njihovo štampanje;
  • prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg računa faksom, e-mailom ili saopštavanje promena telefonskim putem;
  • elektronski platni promet – e-banking – realizacija klijentovih naloga za prenos sredstava upotrebom kompjutera i interneta;

Platni promet sa inostranstvom

  • izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom;
  • predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija.