Zaposleni su u svakom preduzeću važan faktor uspešnosti poslovanja, pa je adekvatna briga o njima, o njihovim pravima i obavezama, jedan od naših osnovnih ciljeva.

Bez obzira da li je LD, bolovanje bilo kog tipa ili porodiljsko odsustvo, naša intervencija i priprema dokumentacije (priprema i overa obrazaca, izrada virmana i pratećih dokumenata) olakšaće Vam ovu vrstu obaveze i ostaće Vam vreme za osnovnu delatnost.

Obračun zarada i drugih oporezivih prihoda podrazumeva sledeće poslove:
  • obračun zarade za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarada kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
  • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
  • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
  • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
  • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
  • vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
  • vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4 i PPP obrazaca.

            Kod svih obračuna podrazumevamo da se sačinjene odgovarajuće poreske prijave  predaju Poreskoj upravi.